יידיש
 
 
שטריכן צו בייראָנס בילד, ל/ב, 1924 Eng

 
אמאל איז געווען און אמאל..., ל/ב, 1924

קרוינען צום קאָפ פון יידישער קריטיק, חלק א', ל/ע, 1926
Eng

קרוינען צום קאָפ פון יידישער קריטיק, חלק ב', ל/ע, 1926

קרוינען צום קאָפ פון יידישער קריטיק, חלק ג', ל/ע, 1926

קרוינען צום קאָפ פון יידישער קריטיק, חלק ד', ל/ע, 1926

קרוינען צום קאָפ פון יידישער קריטיק, חלק ה', ל/ע, 1926

קרוינען צום קאָפ פון יידישער קריטיק, חלק ו', ל/ע, 1926

 
דער ווייסער פלעק אויף דער וואַנט, ל/ע, 1927 Eng

 
 
מכּח שלמה מולכו *), ל/ב, 1927

 
 
פאַרטאָג און בייטאָג, ל/ע, 1927

 
 
פארטאָג און בייטאָג, ל/ב, 1927

 
 
Eng ליטעראַטור מיט אַ תכלית, ל/ע, 1927

 
 
"אויף אַלטער ערד", ל/ע, 1927

 
 
"מיינע הענט האָבן פאַרגאָסן דאָס דאָזיקע בלוט", ל/ע, 1927

 
 
אונזער לעזערין אדער – שמ"ר האָט געווונען, ל/ע, 1927

 
Eng אַ קריינדל, ל/ע, 1927

Eng ניט פאַרמיטלונג, נאָר קריטיק, ל/ע, 1927

 
ווען די רעוואָלוציע קומט אָן, ל/ע, 1930

 
 
Eng דיכטערישע מאָנומענטן פאַר די מיליאָנען הרוגים, ל/ע, 1930

 
 
Eng אַ בוך וואָס קעמפט קעגן מלחמה, ל/ע, 1930

 
 
Eng עדגאַר אַלאַן פאָ, ל/ע, 1930

 
 
Eng שלום-עליכם, ל/ע, 1936

 
Eng ברויט און פאָעזיע, ל/ע 1938

דיכטונג, לעבן און איבערלעבונג, ל/ע

א. מ. וויסענבערג, חלק א', ל/ע

א. מ. וויסענבערג, חלק ב', ל/ע

דיאַלאָג וועגן זיין מאַיעסטעט שונד, ל/ע