יידיש
 
 
עס שרייט אין דער נאכט, 1919 Eng

 
יאָרן, 1919

טרויער, 1919
טרויער, ג/ק, 1919
N.107, p 162, (1982)


אַ יאָר, 1920

דרײַ קינדער, 1920

האָסט די אויגן צוגעמאַכט, 1920 Eng

ס'האָט מיר געחלומט, 1920

וואַרעמער, 1920

זומערדיק, 1920

אין זאַקסישן גאָרטן, ג/ק, 1920
N.107, pp 162-4, (1982)


עכאָ, ל/ע, 1920

די לבנה אין פענצטער, ל/ע, 1920 Eng

בשעתן שוואַרצן רעגן, ל/ע, 1920 Eng

דרײַ מטונות הלל צײַטלינען, 1921

אַ יתומל לאַכט, 1921

אַ יתומל לאַכט, ל/ג, 1921

אַ יתומל זינגט, 1921

אַ יתומל זינגט, ל/ג, 1921

ברענגט מיר די וועלט, 1921

ברענגט מיר די וועלט, ל/ע, 1921

פון ציקל "יידן", ג/ק, 1921
N.55, pp 84, (1966)
Eng

3 לידער - און ער מאָנט, מיר -  אַהין,  בלייכע, 1921

Eng פאַר נייגעריקע, ל/ע, 1921

ערשטנס, צווייטנס, 1922

ערשטנס צוויטנס, ג/ק, 1922
N.107, pp 164-6, (1982)
Eng

מ'האָט פון אייך דערציילט ווי פון דער זון..., ג/ק, ?1923
N.114, pp 36-44, (1984)
Eng
פֿרילינג אין שפיטאָל, 1923

פרילינג אין שפיטאָל, ל/ג, 1923 Eng

פֿון מײַנע "שפּיטאַלניקעס", 1924 Eng
פאַר מיינע שפיטאָלניקעס, ל/ע, 1924 Eng

פֿון ראָבערט וואַלטערס פּוילישע פֿאָלקסלידער, 1925

אַ טאָג צווישן קראַנקע, 1926

דער הונגעריקער זאָגט, 1926

באַלאַדע וועגן בעטלער אין אַ ווינטערדיקער נאַכט, 1927

 
Eng אָסטראָלענקע, ל/ב, 1927

 
Eng פֿאַרנאַכטן, 1928

Eng פאַרנאַכטן, ל/ע, 1928

דער פֿירער, 1928

Eng די תּפֿילה פֿון אַ מעןטשן בײַ טאָג, 1928

Eng די תפילה פון אַ מענטשן בייטאָג, ל/ג, 1928

Eng דער פירער, ל/ע, 1928

אין יענעם טאָג איז אַ מענטש באַגאַנגען זעלבסטמארד, 1928
אין יענעם טאָג איז אַ מענטש באַגאַנגען זעלבסטמארד, ג/ק, 1928
N.107, pp 166-7, (1982)
Eng

פון שפיטאָל, 1930

ס'וועט געשען, ל/ע, 1933 Eng

האָב איך אַ באַהאַלטענע טיר, 1933 Eng

האָב איך אַ באַהאַלטענע טיר, ל/ע, 1933 Eng

אַ בעטלער אין גאַס, 1934

אַ ייִד אַן עקשן, 1934

דער זיבעטער "אָדזיאַל" אויף טשיסטע, 1934

דער זילבער שמעלצט זיך, 1934

קורט הײַנעקע, 1934

עלזע לאַסקער-שילער, 1934

הושענא!, 1934

קומט ארײַן אַ מאָל אַ טאג מיט בלויע אויגן פֿון אַ נ אַכט, 1934

שלאַכטן, 1934

שטיפֿערס, 1934

יעדער זונערשטראַל & פלאַץ, 1934
זיי הערן, ווי עס שרײַט..., 1935

צווי לידער, 1937

דער בוים, 1938

פֿונעם ציקל: "מאמעס", 1938 Eng

וואָס לאָזט איר, פאָעטן, דעם פֿרילינג נישט אָפ?, 1938

Eng אַ וואָרט וועגן מענטשן אין אַן אַלטן ספר, 1938

פאַרברענטע ספר תורה, ל/ע, 1938 Eng

גוטע מענטשן, 1938 Eng

משוגעים-הייזער זינגען, 1938 Eng

און אַז די בריוו וועלן קומען צוריק...1938

Eng זינגען די מויערן די אייביק באַוואַכטע, 1938

איר זענט מיט אים װײניק באַקאַנט, 1938

זינגען די מויערן די אייביק באַוואַכטע, ג/ק
N.8, pp 195-99, (1951)

מ'האָט פון אייך דערציילט ווי פון דער זון..., ג/ק, ?1923
N.114, pp 36-44, (1984)
Eng

אַ נאַכט אין שפיטאָל, 1939


אַן אַלטער מאַן בעטלט אין גאַס, 1939

וויג-ליד פון אַ יידיש קינד אין דייטשלאַנד, ל/ע, 1939 Eng

ווינטן, ל/ע, 1939 Eng

אַן אלמנה, 1939

 
 
איך בין קיינעם נישט מקנא, ל/ג, 1939 Eng

חולאים, 1939

אַהיים, 1939

Eng נאָכן כירורגישן טיש, 1939

יאָרן, ג/ק
N.33, pp 168-9, (1959)
Eng

דיינע אויגן, ג/ק
N.33, pp 169, (1959)
Eng


 
Eng מענטשן וואָס הונגערן, ל/ג

 
 
Eng גוטע מענטשן, ל/ג